Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N372 aanleg busbaan Hoogkerk sept-okt 2016. Indienen bezwaar

7 augustus 2016Categorie: Algemeen

De teamleider van Verkeer en Vervoer, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2014, Gelet op de relevante verkeerswetgeving en genoemd Organisatiebesluit,

Besluit dat:

  • in verband met de aanleg van een busbaan op de N372 bij P+R Hoogkerk er tijdelijke verkeersmaatregelen gelden in de periode van 5 september t/m 28 oktober 2016;
  • de N372 gestremd is van vrijdagavond 16 september vanaf 19.00 uur tot maandagmorgen 19 september 06.00 uur en vrijdagavond 30 september vanaf 19.00 uur tot maandagmorgen 3 oktober 06.00 uur;
  •  door de week een snelheidsbeperking geldt;
  • door plaatsing van borden A1 en C1 van bijlage 1 van het RVV een snelheidsbeperking van 50 km/u en gesloten in beide richtingen worden ingesteld;
  • de maatregelen van kracht zijn gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst;
  • eventueel nadere informatie bekend wordt gemaakt.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Lees verder voor meer informatie en de volledige plattegrond met werkzaamheden……

Reacties