Sterk Hoogkerk

Stem nu! Kies de beste ideeën voor jouw omgeving

Tussen 18 september en 10 oktober kun je als inwoner van Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk stemmen op de ingezonden ideeën voor de burgerbegroting Sterk Hoogkerk. Dat kan online tot en met 2 oktober, èn op het stemfestival op dinsdag 10 oktober.
Stem nu via www.sterkhoogkerk.nl en kom op 10 oktober naar het stemfestival in het dorpshuis van Hoogkerk! Start: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur met een optreden.

 

Sterk Hoogkerk is een burgerbegroting, bedoeld voor iedereen die in Hoogkerk en de omliggende wijken woont. De gemeente Groningen stelt een budget beschikbaar dat inwoners samen mogen besteden. Voor dit project gaat het om Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk.

Ga meteen naar sterkhoogkerk.nl

Stap voor stap
De komende maanden wordt de burgerbegroting stapsgewijs uitgevoerd, zoals je op de afbeelding hierboven ziet. Tussen 16 maart en 18 april kiezen inwoners uit een lijst van twintig thema’s de vijf die zij het belangrijkst vinden. Dit kan online tot 16 april, en fysiek tijdens de bijeenkomst op 18 april. Bekijk hier alle 20 thema’s. Op 16 mei verdelen ze samen het totale budget over deze vijf thema’s. Dit onderdeel gebeurt niet online: je komt ervoor naar het dorpshuis in Hoogkerk.

Nadat duidelijk is hoeveel geld er voor elk thema is, kunnen mensen ideeën indienen. Aan deze fase mag iedereen meedoen, ook als je in Beijum of Berlijn woont. Elk ingediend idee hoort bij een van de vijf thema’s. Ideeën kunnen worden ingediend tussen 22 mei en 18 juni. Data voor momenten waarop we je kunnen helpen met het indienen van een idee, maken we later bekend.

Hierna volgt een onderzoeksfase. De ingediende ideeën worden bekeken en beoordeeld. Kunnen ze uitgevoerd worden? En hoe precies?

Alle haalbare ideeën gaan mee naar de volgende stap: stemmen. Voor elk van de vijf thema’s kiezen Hoogkerkers de drie beste ideeën. Iedereen krijgt de kans om te stemmen, zowel fysiek als online. Zet alvast in je agenda: het Stemfestival vindt plaats op 10 oktober.

Als de uitslag bekend is, gaat de gemeente samen met de indieners van de gekozen ideeën over tot de uitvoering. De plannen worden werkelijkheid. Zo krijgen je als Hoogkerker direct invloed op wat er in je omgeving gebeurt.

Doe mee!
Woon je in Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten of Leegkerk? En wil je meebeslissen over jouw omgeving? Doe dan mee aan Sterk Hoogkerk! Op deze website lees je wat wanneer gebeurt, maar ook hoe je kunt meedoen.

Zet de volgende momenten alvast in je agenda:

  • Donderdag 16 maart t/m 16 april: thema’s kiezen Online: www.sterkhoogkerk.nl
  • Dinsdag 18 april: thema’s kiezen Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur
  • Dinsdag 16 mei: Geld over de 5 gekozen thema’s verdelen Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur
  • Dinsdag 10 oktober: Stemfestival Dorpshuis Hoogkerk | Start: 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met een optreden.

 

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Emailadres


 

Wijktop-3 2022: Stem van Hoogkerk

De uitslag is bekend! Van 3 t/m 26 september konden inwoners van Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof hun stem uitbrengen door een selectie te maken van maximaal drie ideeën. In totaal zijn 609 stemmen uitgebracht: 419 online en 190 op papier. Bekijk de afbeelding om te zien hoeveel stemmen elk idee heeft ontvangen of bekijk de uitslag op Stem van Hoogkerk.

De winnende drie ideeën worden nu verder onderzocht door de gemeente. Ondertussen blijven wij niet stilzitten! In samenwerking met de gemeente werken we als bewoners van Hoogkerk toe naar een burgerbegroting voor Hoogkerk.

Van wijkbudget naar burgerbegroting?

We werken nu een aantal jaren met het systeem waarbij bewoners kunnen besluiten over een deel van het gemeentegeld (€ 3,- per bewoner): het wijkbudget. Dit heeft al veel opgeleverd in Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg. Denk aan de aanleg van een historische haven, verkeersaanpassingen in de Kerkstraat, een looppad langs de Noodweg en het entreekunstwerk bij de Zuiderweg. Voor veel van deze projecten geldt dat de bijdrage uit het wijkbudget een aanzet is voor de gemeente en andere partijen om een project mogelijk te maken.
In samenwerking met de gemeente onderzoeken we op dit moment manieren om burgers nog meer zeggenschap te geven in hun wijk. Bijvoorbeeld door middel van een burgerbegroting, waarbij bewoners zeggenschap krijgen over een groter deel van de gemeentebegroting en jaarlijks een democratisch proces plaatsvindt om de middelen te verdelen over projecten en doelen in de wijk. Als u hier meer over wilt weten, neem contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl. Ons proces tot nu toe is verwerkt in een handig boekje:

Klik hier of op de afbeelding om de e-publicatie te bekijken (PDF).

 

Wat is de wijktop-3?

Elk jaar stelt de gemeente uit het gebiedsgeld een budget beschikbaar waar bewoners zelf over mogen beslissen. Dit is het wijkbudget en het bestaat uit € 3,- per inwoner. Voor Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof komt dat neer op 30.000 euro. Om te bepalen waar deze gelden aan besteed worden, houden we jaarlijks een stemming onder de bewoners in deze wijken. Zo ontstaat elk jaar een top-3, of vier, of vijf van de dingen die bewoners belangrijk vinden en waar de gemeente tijd en geld aan moet besteden.

Wat is het nut van de wijktop-3?

De gemeente wil graag weten wat bewoners belangrijk vinden. De uitslag van de wijktop-3 wordt daarom erg serieus genomen. Als wij bewoners aangeven dat we geld willen besteden aan een bepaald doel, bijvoorbeeld een outdoor fitness voorziening, dan gaat de gemeente kijken of en hoe dat uitvoerbaar is (de zogenaamde ‘quick scan’). Vaak is het wijkbudget niet voldoende om een bepaald project of voorziening uit te voeren. Dan wordt door de indieners, of door de gemeente gezocht naar middelen om het mogelijk te maken. Zo hebben we in Hoogkerk al veel voor elkaar gekregen. Denk aan de aanpassingen aan de Kerkstraat, de Historische Haven, de fitnessvoorziening bij de Ruskenveense plas en zo meer. Soms is de gemeente zelf geen voorstander van een plan, bijvoorbeeld de aanleg van een zebrapad. Dan kan de stem van bewoners door het wijkbudget de doorslag geven, waardoor de wens van bewoners toch wordt uitgevoerd.

Wat kan ik zelf doen?

Als je een project aandraagt, dan verwachten we dat je je daarvoor ook wilt inzetten. Bijvoorbeeld door mee te denken en beslissen over de uitvoering. Stel je wilt een nieuw speeltuintje in je buurt: welke toestellen moeten er dan komen? Dit hoef je natuurlijk niet alleen te doen, maar samen met buurtbewoners in overleg met de gemeente. Soms is het nodig om extra gelden te verzamelen om jouw voorstel tot uitvoering te brengen. Het kan zijn dat de gemeente dit oppakt, maar soms moet je ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld om subsidies te verkrijgen. Als je daarbij ondersteuning nodig hebt kun je altijd bij ons aankloppen.

 

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

 

 

Wijktop-3 2020-2021

Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.

De uitslag van de wijktop 3 2020-21 is bekend! Van 16 juni tot 14 juli 2021 kon u uw stem uitbrengen op één van de 13 projecten. Het bericht over de uitslag kunt u hier lezen: Uitslag wijktop-3 bekend! – Hoogkerkonline.nl

Bekijk hier de top-6:

  1. Voetpad langs de Zijlvesterweg
  2. Verfraaiing centrum Hoogkerk
  3. Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas
  4. Snelheidsmaatregelen Zuiderweg
  5. Renovatie en uitbreiding speeltuintjes Ruskenveen
  6. Outdoor gym Gravenburg

Vervolg
We gaan met de initiatiefnemers in gesprek over de uitvoering van hun voorstel en wat daarvoor nodig is.