Uitslag bewonersenquête over prioriteiten in Wijktop 3 (of 4)

25 juli 2017Categorie: Algemeen

Om beter in te spelen op wat bewoners belangrijk vinden voor hun wijk heeft de gemeente aan de wijkraden gevraagd welke onderwerpen als prioriteit moeten worden opgenomen in een zgn. ‘Wijktop 3’ (of 4).  Via een enquête heeft de VWH gepolst welke onderwerpen volgens bewoners voorrang moeten hebben in de verdeling van financiële middelen voor 2017. De enquête was op 3 manieren uitgevoerd, een straatenquête op 10 juni,  via de Westerkrant en Internet. In de straatenquête ging vaak nog een uitgebreide informatie-uitwisseling vooraf aan het invullen van het formulier.

De VWH had uit de eerder door wijkbewoners ingebrachte ideeën 4 onderwerpen gekozen. Bewoners konden kiezen welke prioriteit ze aan deze onderwerpen wilden toekennen.

  • Voetbalveldje Ruskenveen voor de jeugd waarmee ook overlast voorkomen kan worden. Het WIJ-team is ermee bezig. Als de bewoners het hierover eens worden wordt het geld aangewend voor de aankleding van het veldje.
  • Kunstentree Hoogkerk om de ‘Poort van Hoogkerk’ bij de rotonde Zuiderweg in aansluiting op de A7 meer aankleding te geven met een representatieve kunstentree (plus groen). Nu rijdt men soms dwars over de rotonde. De kunstentree draagt daarmee bij aan de verkeersveiligheid.
  • Herinrichting Kerkstraat. tot 30 km gebied. Er is nu veel overlast van doorgaand verkeer en vaak wordt te hard gereden. Deze herinrichting biedt meer verkeersveiligheid en draagt ook bij aan het woongenot. De VWH heeft op een hoorzitting van de gemeenteraad op 23 mei nadrukkelijk de aandacht hierop gevestigd.
  • Opknappen Ecologisch gebied in de groene zones Zuid (Julianapark/AlbertHanhnpark. Het achterstallig onderhoud is het gevolg van bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Bewoners zijn bereid om hun deel bij te dragen in het onderhoud van het ecologisch gebied mits de gemeente daarvoor ook middelen beschikbaar stelt.

Uitslag enquête
Op grond van de gelijksoortige uitslag van de de verschillende enquêtes heeft het bestuur op 17 juli besloten dat de Kunstentree het hoogste aantal punten heeft gehaald, direct daar achter de herinrichting Kerkstraat en dan met enige afstand: aankleding voetbalveldje Ruskenveen en opknappen ecologisch gebied Hoogkerk Zuid.

Er waren relatief veel ongeldige stemmen (62 van de 276). De VWH zal ook nagaan hoe de uitvoering volgende keren beter kan, zoals meer en duidelijke instructies bij het invullen.

Hoe nu verder
Het VWH-bestuur heeft de resultaten besproken met de gemeente. De gemeente maakt een zgn. ‘Quick Scan’ van alle vier onderwerpen met een overzicht van de kosten en de mogelijkheden om daarin te voorzien. Een keuze voor het ene hoeft niet altijd ten koste te gaan van het andere.
Herinrichting van de Kerkstraat tot een 30 km-straat is verreweg de duurste maatregel maar deze kosten kunnen voor een deel opgevangen worden via het reguliere groot onderhoud van wegen en het bedrag hoeft niet meteen in één jaar opgebracht te worden. Mogelijk zou dit in 2018 als prioriteit opgenomen kunnen worden in de wijktop.
Wanneer bewoners actief deelnemen aan het onderhoud van de ecologische zone in Hoogkerk Zuid is de gemeente eerder bereid om een grote opknapbeurt voor haar rekening te nemen.

Tot zover de stand van zaken na de enquête naar de prioriteiten Wijktop 3 (of 4). Er zijn nog geen definitieve besluiten of toezeggingen. Wordt vervolgd.

Reacties