Erepenning Stad Groningen voor Ab Smit

13 april 2017Categorie: Algemeen

Na 37 jaren heeft Dhr. Ab Smit op de Algemene Ledenvergadering van 11 april afscheid genomen van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). Voor de VWH was dit ook een moment om hem bij de gemeente voor te dragen voor een Erepenning van de stad Groningen vanwege zijn grote verdiensten voor Hoogkerk. Wethouder Paul de Rook, met ambtsketen, heeft hem de erepenning uitgereikt.

Meer foto’s op Facebook

Bestuursfuncties
Ab Smit (1942) werd in 1980 bestuurslid van de Vereniging (toen nog) Wijkopbouworgaan Hoogkerk (VWH). Na de samenvoeging van Hoogkerk bij Groningen in 1969, is in 1975 de VWH opgericht door voornamelijk oud-gemeenteraadsleden van de gemeente Hoogkerk. De VWH heeft zich ontwikkeld tot een grote bewonersorganisatie met veel commissies. In 1985 werd Ab bestuursvoorzitter tot 2005. Hij was ook lange tijd voorzitter van de VWH Verkeerscommissie. Buiten de VWH heeft hij ook als voorzitter van ‘Dierenweide Minerva’ bijgedragen aan het behoud van de kinderboerderij.

Deskundigheid
Zijn kennis en ervaring als projectleider in de bouw, zoals in het UMCG, nam hij mee in zijn bemoeienis bij Ruimtelijke Ordeningprojecten. Daarnaast bijv. ook bij de verbouwing van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Hoogkerk. Nog in 2014, heeft hij het penningmeesterschap opgepakt van deze kerk. Aan de taken voor de kerk, de VWH en de kinderboerderij komt nu een einde wegens verhuizing naar Euroborg.

Speciaal onderwijs
 Bijzondere vermelding verdient zijn bemoeienis voor de realisering van goed Speciaal Onderwijs. Voor een deel gaat het hier echt om Hoogkerk ruim overstijgende belangen. Allereerst was hij vanaf 1974 tot ruim in de ’80-er jaren bestuurslid en voorzitter van het schoolbestuur van basisschool GBS Rehoboth in Hoogkerk. Daarnaast was hij oprichter en bestuurslid van de ‘Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs’ in Groningen. De scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen die daaruit zijn ontstaan, zijn De Meerpaal en De Steiger, nu beide gevestigd aan de Koperstraat 4 in Vinkhuizen. Beide scholen bestrijken het belang van de gehele regio Groningen en deels ook wel Drenthe (zie ook: www.meerpaalsbo.nl ).

Lintje
In het jaar 2000 kreeg Ab Smit een lintje namens de koningin, maar nadien heeft hij zich dus nog zo’n 17 jaar hardgemaakt voor de belangen van Hoogkerk, als vrijwilliger. Het verzoek tot het lintje ging toen uit van zijn toenmalige werkgever, de RUG, de VWH heeft zich toen daarbij aangesloten.

Ruimtelijke Ordening
Zijn grootste affiniteit lag bij de Ruimtelijke Ordening, met name verkeerszaken. Hij was zonder meer op gericht de leefbaarheid van het dorp flink te vergroten, door enerzijds het zware verkeer buiten het dorp langs te krijgen en anderzijds het voor het langzame verkeer, fietsers en wandelaars, veiliger en aantrekkelijker te krijgen in industriedorp Hoogkerk.  Iedereen die zich als vrijwilliger zich inlaat met verkeerszaken weet het, het is een taai gevecht dat veel geduld verlangt. Er wordt in dit verband weleens de term ‘rubberen muur’ gebruikt, je duwt ertegen, maar hij veert terug.

Eerste successen
De grootste ‘slag’ van Dhr. Smit was de aanleg van de Vierverlatenweg met tunnel, omstreeks 1991 en het begin van de bouw van de Noord-Zuidroute (Johan van Zwedenlaan), zodat veel doorgaand autoverkeer niet meer door het centrum van het dorp hoeft te gaan De Vierverlatenweg was een duur project, maar uiteindelijk scheelde het 70 000 vrachtwagens jaarlijks door het dorp. Van het plan voor de Johan van Zwedenlaan was Dhr. Smit voor een deel geestelijk vader.

Andere projecten waarbij Ab Smit een grote rol gespeeld heeft, zijn:

  • De ‘Kindvriendelijke route Zuiderweg’ (2000-2003): In verband met de komst van de Vensterschool is is gewerkt aan een veilige fiets- en looproute voor de schoolkinderen langs de Zuiderweg met verkeersremmende maatregelen en vrij-liggende fietspaden en een veilige oversteek. Dit plan zou klaar zijn bij de opening van de Vensterschool (2001), maar het kwam later tot een voltooiing.
  • Vrijliggend fietspad Roderwolderdijk omstreeks 2006; belangrijk o.m. voor scholieren tussen Leek en Groningen.
  • Plan ‘Shared Space’ (vanaf 2004) in het winkelgebied, een herinrichting van de Zuiderweg met invoering 30 km limiet tussen het spoor en de brug.
  • Vrijliggend fietspad Roderwolderdijk omstreeks 2006 belangrijk o.m. voor scholieren tussen Leek en Groningen.
  • Maatregelen tegen snelweglawaai A7 bij Hoogkerk-Zuid: De heer Smit Cs. probeerden al vanaf de jaren ‘80 iets gedaan te krijgen hieraan. Uiteindelijk is in 2009 een (te laag) bedrag hiervoor gereserveerd op de gemeentebegroting. Hiervan is in 2011 een halve ‘Greenwall’ bovenop de aanwezige tarrawal gezet, waardoor er nog een ‘akoestisch gat’ bij het Koningsdiep achterbleef. Over dit laatste onderwerp is in juni 2014 een raadsmotie aangenomen met een bedrag van €300 000, -, maar de effectuering hiervan is nog altijd lastig, omdat Hoogkerk-Zuid buiten plangebied ligt van de Aanpak van de Zuidelijk Ringweg.
  • Aandeel Eemsgolaantunnel (2013-2016): Op het busbaankruispunt Peizerweg/Eemsgolaan vonden in de 10 jaar van zijn bestaan veel ongelukken plaats, vaak ook met letsel. Na twee reconstructies van het kruispunt werd het in 2012/2013 duidelijk dat door de laatste reconstructie vooral fietsers en brommers in de knel kwamen. Nog vóór het dodelijk ongeluk met het jonge meisje kwam Ab Smit begin 2013 met het idee om alle fietspaden aan de zuidkant van dat kruispunt te schrappen en aan de noordkant van het kruispunt een tweerichtingenfietspad te creëren. Voordeel hiervan was dat fietsers dan alleen nog de busbaan hoefden over te steken en niet ook tegelijk de Eemsgolaan. Onder meer dit idee is meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van de Eemsgotunnel, die december 2016 is opgeleverd. De Eemsgotunnel is een enorme vooruitgang voor iedereen, omdat alle verkeersstromen nu uit elkaar gehaald zijn.

Recente onderwerpen
De laatste tijd heeft hij als voorzitter van de verkeerscommissie zich gewijd aan onder meer de reconstructie van het Hoendiep tot 30 km zonde, vrachtverkeer over het Hoendiep binnen het dorp, verkeersremmende maatregelen Roderwolderdijk, fietsroute Plus Groningen-Leek.

Openstaande ambities
Een belangrijke ambitie van Ab Smit was ook het vrachtwagenluw maken van de Roderwolderdijk. Dit is echter pas haalbaar wanneer voor de bedrijven bij Vierlaten en omgeving een rechtstreekse verbinding of ‘rondweg’ langs Westpoort komt vanaf de aansluiting van de A7. De gemeente heeft voorlopig nog niet de middelen daarvoor.  Een andere langgekoesterde wens: doortrekken van de Johan van Zwedenlaan tot de Friesestraatweg en daarmee ook een herinrichting van de Kerkstraat tot 30 km-gebied, is voorlopig van de baan nadat de Held III was afgeblazen.
De nieuwe voorzitter van de verkeerscommissie, Allart Kelholt, heeft deze ambities overgenomen van Ab Smit.

Intermediair
In het constante streven van de VWH, waar Ab Smit ook vorm aan gaf, zoveel mogelijk niet als actiegroep te functioneren maar als intermediair tussen bewoners, gemeente en bedrijven, met inachtneming van ieders belangen. Goed voorbeeld is het Bestuurlijk Convenant met de gemeente. Later werd dit Convenant hét voorbeeld voor andere wijkraden in de stad, en zo is dat vaker gegaan met iets dat in Hoogkerk begonnen is.

Typeringen over Ab Smit
 Verschillende uitspraken geven een portret van Dhr. Smit. Bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter VWH in 2005, na 20 jaar, interviewde het Dagblad van het Noorden hem met als kop ‘Hoogkerk is … zijn enige echte burgemeester verloren’, tegelijk typeerden ze hem als ‘een bescheiden man’. Harry Mencke, directielid Suiker Unie (voorheen CSM) vanaf de jaren 80, naar Dhr. Smit gevraagd, zei: ‘We kijken daar heel positief op terug. Hij was scherp en kritisch naar iedereen toe, naar alle partijen, en dat kun je natuurlijk heel goed gebruiken bij het ontwikkelen van plannen.’ Wyb Ridderbos, oud-bestuurslid en oud- lid Verkeerscommissie: ‘Hij nam zonder meer altijd het voortouw, samen met ambtelijk secretaris Sietse Hielema voor overleg met het gemeentebestuur, met gemeentelijke instanties en met de Hoogkerker bewoners en bedrijven’. Jan Arnold, secretariaat VWH vanaf 1996 tot nu: ‘Hij is nuchter en eenduidig en als het erom ging was hij daadkrachtig en kon je niet om hem heen. Hij was verder een plezierig voorzitter, de vergaderingen zijn bij hem geheid op tijd afgelopen.’

Visie
Zijn visie toonde hij in een column en in Interviews:

Persbericht van de gemeente

Reacties