Bestemmingsplan Hoogkerk Zuid 2016 vastgesteld

11 mei 2017Categorie: Algemeen

Gemeente Groningen, 10 mei 2017
De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 onder nummer 6b het bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 vastgesteld.
Dit ontwerpbestemmingsplan zorgt voor een actueel kader, waarin de bestaande feitelijke en/of juridische situatie zoveel mogelijk wordt vastgelegd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen beoogd. Het plangebied wordt begrensd door het Koningsdiep/de Roderwolderdijk, de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Zuiderweg en de A7 met aansluitend een strook grond langs de A7 aan de zuidoostzijde.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 17 november tot en met 28 december 2016 ter inzage heeft gelegen:
•    opname van een nadere toelichting inzake de milieu-aspecten industrielawaai, luchtkwaliteit en geur (de paragrafen 4.5 en 6.2 van de toelichting);
•    opname van de regeling voor de hoogspanningsverbinding van TenneT (verbeelding, artikel 14 en paragraaf 4.6);
•    aanpassing van de regeling voor de gastransportleiding van de Gasunie en opname van een regeling voor het aanwezige gasontvangstation (verbeelding en artikel 5).
•    opname van de bestemming Waterstaat-Waterkering langs het Koningsdiep en een gedeelte van het Hoendiep (verbeelding, artikel 18,par. 6.2);
•    verwijderen van de geluidzone Groningen-West Hoogkerk van het industrieterrein (verbeelding).
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2017  ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt hier tevens doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP562HoogkrkZd2016-vg01.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
–    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
–    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
–    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Reacties