Verkenning Windenergie Groningen

3 januari 2020Categorie: Gemeente

Wellicht heeft u er al iets over gehoord. In oktober 2019 is het Windplatform gestart met een verkenning naar windenergie binnen de gemeente Groningen. Het Windplatform is een samenwerking tussen gemeente Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen en Grunneger Power.  Zij onderzoeken of, en onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is in  twee zoekgebieden: Westpoort en Stainkoel’n/Roodehaan.

Stand van zaken
De komende tijd wordt, samen met de omgeving, verder verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Er zijn ongeveer 6500 brieven verstuurd naar omwonenden en na een informatiebijeenkomst zijn er klankbordgroepen gevormd die maandelijks bij elkaar komen. In deze klankbordgroepen worden alle stappen in het onderzoek gedeeld, voorwaarden besproken en kan het onderzoek worden toegespitst op signalen uit de omgeving. Ook worden financiële en ruimtelijke mogelijkheden onderzocht.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van deze verkenning brengt het Windplatform een advies uit aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad besluit tot het ontwikkelen van windenergie moet dit eerst nog door Provinciale Staten worden goedgekeurd. Er bestaan op dit moment dus nog geen concrete plannen in deze twee gebieden. Ook is er geen projectontwikkelaar in beeld. Onderzoek en de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat voorop.

Meer informatie/op de hoogte blijven
Meer informatie over de verkenning vindt u op: www.windplatformgroningen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de eerstvolgende informatieavond in januari. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief, dit kan ook via de website.

 

 

Reacties