Vereniging Wijkraad Hoogkerk denkt na over landschapsmaatregelen vanwege komst hoogspanningslijn

20 mei 2019Categorie: Algemeen

Bij het transformatorstation Hoogkerk zijn werkzaamheden begonnen om een nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Waar de hoogspanningslijn precies komt, staat nu vast. De aanleg begint naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020. Om de aanleg van de hoogspanningslijn te compenseren, stellen provincie Groningen en TenneT, de eigenaar van de nieuwe hoogspanningslijn, geld beschikbaar om in dit gebied maatregelen te nemen die het landschap en de natuur verbeteren.

Samen met de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) gaat de gemeente deze maatregelen uitwerken. Op de jaarvergadering van VWH van dinsdag 23 april is een korte presentatie gegeven over de kaders waarbinnen landschapsmaatregelen zijn te treffen. De aanwezigen bij de ledenvergadering is ook gevraagd om met ideeën voor maatregelen te komen. Tijdens de ledenvergadering zijn nog geen concrete maatregelen ingebracht. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het aanplanten van bomen(rijen), het natuurvriendelijk maken van oevers of het aanleggen van wandelroutes. Er zijn waarschijnlijk nog veel andere goede ideeën bij omwonenden en inwoners van Vierverlaten en Hoogkerk.

Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat VWH een aparte commissie gaat instellen om ideeën te verzamelen en concrete landschapsmaatregelen uit te werken. Op de jaarvergadering hebben zich al drie inwoners aangemeld. Wilt u ook zitting nemen in de commissie, dan kunt u zich tot en met donderdag 30 mei aanmelden. Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 4 juni stippelt de commissie het vervolgtraject uit. U kunt zich aanmelden voor de commissie door een e-mail te sturen of te bellen met 050 559 0208 of 06 1321 1151.

Reacties