Slecht nieuws over stil asfalt Hoogkerk en Buitenhof

18 november 2019Categorie: Verkeer VWH Hoogkerk

Rijk en provincie liggen dwars bij geluidsmaatregelen A7

Door Rutger Noordam

De onderhandelingen over stil asfalt op het wegdek van de A7 langs Buitenhof en Hoogkerk-Zuid zijn helemaal vastgelopen. Rijk en provincie willen niet verder meebetalen voor geluidsmaatregelen die zij zelfs ‘bovenwettelijk’ achten. De situatie voor Buitenhof verschilt van die van Hoogkerk-Zuid, al is overigens veel onzeker.

Hoogkerk-Zuid vraagt inmiddels al 35 jaar om serieuze geluidsmaatregelen, de Buitenhof is daar al zo’n 20 jaar mee bezig. Toen in 2014 het Tracébesluit Ring Zuid werd aangenomen door de gemeenteraad van Groningen, gebeurde dat met moties die bepaalden dat er stil asfalt zou komen van het Europaplein tot aan viaduct Roderwolderdijk, voor beide rijrichtingen. Alles leek eindelijk ten goede te keren. De Buitenhof zou al snel geconfronteerd worden met de aanleg van een busafrit dwars door het lage geluidsdijkje, een flink geluidslek vanaf de snelweg, maar geen nood, de aanleg van stil asfalt aldaar stond vooraan in de planning vanaf zomer 2017 en de verwachting was toen ook dat men in één keer zou doorgaan met het asfalteren, ook voor Hoogkerk-Zuid langs.

Zomer 2017 werd de planning omgegooid
Juist die zomer stopte men abrupt met het werk en bij de Buitenhof werden als vervangende maatregel zogenaamde geluidsdoeken aan de weg opgesteld, een geluidsmaatregel vrijwel zonder enig werkelijk effect. In april 2018 vroeg de gemeenteraad unaniem heel terecht om compenserende geluidsmaatregelen ‘op de kortst mogelijke termijn’. Afgelopen week werd eindelijk duidelijk wat daarvan gekomen is en dat valt niet mee.

Provincie en rijk willen niet meebetalen
Voor stil asfalt voor Hoogkerk-Zuid langs is € 300.000,- beschikbaar, maar de specialisten ramen de kosten inmiddels op 1 miljoen euro. Er zou geen rekening zijn gehouden met vluchtstroken en ook niet met het afkopen van het beheer door het rijk en dat laatste zou niet minder dan een half miljoen euro kosten, want stil asfalt gaat minder lang mee dan gewoon asfalt. Provincie en rijk komen vervolgens niet over de brug met het ontbrekende geld, dat zou Groningen dan zelf moeten betalen. Maar Groningen is aan het bezuinigingen, dus hoe zou dat moeten? Dat het stil asfalt bij Hoogkerk-Zuid voor zo’n groot probleem zorgt, brengt een oplossing voor de Buitenhof ook bepaald niet dichterbij.

Snelheidsverlaging naar 80 km/u?
Anders dan het stil asfalt van Hoogkerk-Zuid zit het stil asfalt voor de Buitenhof langs wel expliciet in het Tracébesluit, alleen heeft men dat helemaal aan het einde van het project gepland, dus pas ergens in 2024. Het akoestisch gat bij de Buitenhof en ook het akoestisch gat bij het Koningsdiep, Hoogkerk-Zuid, vragen om een snellere oplossing, in welke vorm dan ook. Dat er van de kant van de provincie en het rijk gesproken wordt over ‘bovenwettelijke’ maatregelen, en dat men er daarom niet aan mee wil betalen, is mijns inziens onbetamelijk. Het betreft wegstukken waar iedere geluidswering ontbreekt en in de rekenmodellen die men gebruikt wordt bovendien het effect van de wind op nul gesteld, terwijl iedereen weet hoe onzinnig dat is met een zuidwestenwind die pal op Hoogkerk en pal op de Buitenhof staat. Stil asfalt is een logische en goede bronmaatregel, maar men kan natuurlijk ook de snelheid gaan verlagen naar 80 km/u. Zou Rijkwaterstaat, de wegbeheerder, daartoe willen besluiten, in deze tijd van snelheidsverlagingen?

Rutger Noordam is bestuurslid van Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH)

 

Reacties