Plannen De Suikerzijde ter inzage, inspraakperiode t/m 20 januari

15 december 2020Categorie: Gemeente

Verschillende plannen zijn door het college van burgemeester en wethouders met ingang van 10 december 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Het gaat om een ontwerp structuurvisie De Suikerzijde, een ontwerp bestemmingsplan, deelgebied Noord en een Aanvulling MER De Suikerzijde. Dat betekent een volgende stap op weg naar een nieuw stadsdeel aan de westkant van de stad Groningen. Een stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren met een levendige mix aan functies. De inspraakperiode loopt tot en met 20 januari.

Respect voor bestaande kwaliteiten
De behoefte aan woningen in Groningen blijft onverminderd groot. Dus de komst van De Suikerzijde met 5000 woningen is broodnodig. Toch wordt De Suikerzijde niet alleen een woonwijk. Er komen ook tal van maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Bovenal wordt De Suikerzijde groen, klimaatbestendig en duurzaam, met respect voor bestaande kwaliteiten op het gebied van erfgoed en ecologie.

Tekort
Wethouder Roeland van der Schaaf: “Het tekort aan passende woningen is nijpend. Dus de aanleg van De Suikerzijde is echt een uitkomst. En mooi dat we kunnen vasthouden aan de principes van de compacte stad: kiezen voor verdichting en voor transformatie van voormalige industrieterreinen. Maar we gaan niet zomaar domweg bouwen. Vanuit onze zorg voor natuur en ecologische waarden, leggen we voordat we beginnen een natuurcompensatiegebied aan voor de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen. Met die aanleg zijn we in november begonnen, zodat we hopelijk daarmee klaar zijn voordat het broedseizoen begint.”

Planologische kaders
Om De Suikerzijde tot ontwikkeling te brengen is het nodig dat de gemeenteraad planologische kaders vaststelt: een structuurvisie voor het hele plangebied en een bestemmingsplan voor het eerste deelgebied: Noord.
De structuurvisie geeft een globaal en indicatief raamwerk voor de inrichting en ontwikkeling van De Suikerzijde tot een nieuw stadsdeel in de komende 30 à 40 jaar. Ook geeft de visie de komende decennia verdere invulling voor de ontwikkeling per deelgebied. Het noordelijke deelgebied is het eerste aan de beurt; de plannen voor dit gebied worden verder uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan.
Deze documenten worden vergezeld van een Milieueffectrapport (MER).

Brede waardering en draagvlak
In het voorjaar van 2020 lagen het voorontwerp structuurvisie, het voorontwerp bestemmingsplan, deelgebied Noord en de bijbehorende MER ter inzage. Er werden 18 inspraakreacties ontvangen. Over het algemeen tonen de reacties brede waardering en draagvlak voor de plannen. In juni 2020 bracht de commissie m.e.r. een voorlopig advies uit over het MER. De commissie vond onder meer dat uit het MER onvoldoende bleek hoe de ontwikkeling van De Suikerzijde kan bijdragen aan de uitvoering van de gemeentelijke ambities op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en mobiliteit. Daarop is besloten een Aanvulling MER op te stellen.

Inspraakperiode
De inspraakperiode van 10 december tot en met 20 januari is de volgende stap in de procedures. Het is de bedoeling dat de raad voor de zomer van 2021 zowel de structuurvisie als het bestemmingsplan, deelgebied Noord vaststelt.

Documenten
Alle documenten zijn te vinden op deze pagina. Daarop staan ook een toelichtend filmpje en een filmpje over start aanleg natuurcompensatiegebied. De maquette van deelgebied Noord en aantal informatiepanelen staan opgesteld achter het raam van het projectbureau De Suikerzijde, Energieweg 9.

Afbeelding: impressie Pioniersplein

Bron: Gemeente Groningen

Reacties