Nieuwsbrief Entreekunstwerk Hoogkerk, no. 3, februari 2018

15 februari 2018Categorie: Kunstcommissie

Voorwoord

Nieuwsbrief KCH heeft een nieuw jasje.

Het nieuwe jaar beginnen we met een vernieuwd logo van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk waar de Kunst Commissie Hoogkerk onderdeel van is.

Afgelopen tijd is gebruikt om allerlei technische bedrijven op elkaar af te stemmen om tot realisatie van Entreekunst Hoogkerk over te gaan. Steeds werd de gemeente meegenomen in de vorderingen. Gesprekken zijn gevoerd met hoofdaannemer Smid Staalbouw Hoogkerk. Groenvoorziening “Donker Groen” is geraadpleegd welke planten wenselijk zijn rondom het kunstwerk. In de Groninger Ondernemers Courant van oktober 2017 heeft een artikel gestaan over de verbinding van het historische dorp Hoogkerk met de moderne bedrijven op Kranenburg. Binnenkort zal de KCH verschillende bedrijven bezoeken met het verzoek om ons financieel te steunen voor dit unieke burgerinitiatief. In deze nieuwsbrief leest u over onze promotiefilm. We zijn op bezoek geweest bij het Cultuurfonds en via de thermometer kan iedereen meekijken hoeveel geld bijeen is gebracht.

Veel leesplezier gewenst.

Namens de KCH: Arie, Miep, Riet, Ben en Els


Promotiefilm              

Om het project nog beter te presenteren, heeft de KCH contact gezocht met Reinier van den Berg. Hij heeft een korte promotiefilm gemaakt over zijn ontwerp: “Hoogkerk, verleden, heden en toekomst.” Wij  hopen dat u na het zien van de film ook enthousiast bent geworden en dat dit bijdraagt aan het realiseren van het kunstwerk.

Er bestaan ook mogelijkheden voor de bewoners van Hoogkerk om plaatjes of logo’s in het kunstwerk te verwerken. Hoe, daar komen we in de volgende nieuwsbrief op terug.

Cultuurfonds 

Verwacht wordt dat de inkomsten welke worden verkregen uit subsidie, crowdfunding, bijdragen van bedrijvenpark Kranenburg en overige bedrijven onvoldoende zullen zijn om het Entreekunstwerk Hoogkerk volledig te kunnen bekostigen. Om het tekort op te lossen, verwacht de KCH de ontbrekende financiën  bij goede doelen organisaties te kunnen werven. In dit proces van fondsenwerving heeft de KCH d.d. 6 februari jl. een aanvang gemaakt. Als eerste is een bezoek gebracht aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Groningen. Tijdens het gesprek met de secretaris van het fonds is een veelheid aan informatie ter tafel gekomen en de complexe materie van het fondsen werven besproken. Er is ons een lijst met fondsennamen aangereikt die (naar verwachting) in overeenstemming is met ons kunstproject. Ter ondersteuning van dit soort gesprekken maken we gebruik van een korte promotiefilm. Iedere goede doelen organisatie heeft haar eigen randvoorwaarden. Ze moeten zich verantwoorden bij de gevers van de haar ter beschikking gestelde  fondsen/bedragen. Indien de aanvrager aan de eisen voldoet, kan de aanvraag worden ingediend, welke moet zijn voorzien van een uiterst compleet pakket van informatie over het betreffende project.

Samengevat: Er is nog veel (vrijwilligers)werk te doen om ons Entreekunstwerk Hoogkerk te realiseren!

Thermometer 

De KCH wil transparant zijn over de ontvangen financiële bijdragen, ontvangen als subsidie, donaties, giften, crowdfunding, enz., welke benodigd zijn om tot realisatie van het Entreekunstwerk Hoogkerk te komen. Om hieraan invulling te geven is het idee uitgewerkt om dit weer te geven in de vorm van een thermometer. Aan de linkerzijde van de thermometer is een schaal aangebracht waarop stapjes van €3000,00 vermeld staan. Aan de rechterzijde laten we zien wie een schriftelijke bijdrage heeft gedaan. Indien bedrijven/organisaties hun naam niet genoemd willen hebben, zal een vermelding “anoniem” worden toegevoegd. Uiteraard zullen we de stand van de thermometer frequent bijhouden, waarbij we hopen dat het een ieder stimuleert om een financiële bijdrage te doen aan dit unieke burgerinitiatief. De thermometer wordt geplaatst in de kunstetalage van het woongebouw De Leihof in Hoogkerk. Ook zal op de site van de VWH (https://hoogkerkonline.nl/) aandacht worden besteed aan de actuele stand van deze thermometer.

De volgende Nieuwsbrief 

In de volgende Nieuwsbrief, nr.4, wordt o.a. aandacht besteed aan de inbreng van de bewoners van Hoogkerk om plaatjes of logo’s in het kunstwerk te verwerken en aan de stand van de “Thermometer”.

Reacties