Nieuw natuurgebied bij toekomstig stadsdeel De Suikerzijde

26 oktober 2020Categorie: Algemeen

Wat is de stand van zaken rond het toekomstige stadsdeel De Suikerzijde? Op dit moment worden alle procedures doorlopen die nodig zijn voor de start van de bouw in deelgebied noord. Het gaat om het voorontwerp bestemmingsplan, de voorontwerp structuurvisie en het milieueffectrapport. De Suikerzijde komt op het suikerfabriekterrein.

Onderdeel van de procedures is ecologisch onderzoek. Daaruit bleek dat voor de geoorde fuut, de meervleermuis en de watervleermuis gebieden nodig zijn, die het verlies van broed- en foerageergebied compenseren. Daarom worden de vloeivelden in het zuidwestelijke deel van dit gebied omgevormd tot een rijk natuurgebied. Er komen onder andere nieuwe bomen en houtopstanden, dat zijn groepjes bomen en/of struiken.

De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden begin februari af te ronden, vóórdat het broedseizoen begint. Dat is nodig om begin 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Het college van B&W stelt de bovengenoemde documenten naar verwachting half november vast en geeft ze vrij voor inspraak. Dat lees je dan in de nieuwsbrief West van de gemeente Groningen. Kijk voor meer informatie over De Suikerzijde op gemeente.groningen.nl/desuikerzijde.

Reacties