Natuurorganisaties in beroep om plannen Suikerzijde

3 september 2021Categorie: Duurzaamheid Gemeente

PERSBERICHT

De gemeente Groningen heeft ambitieuze woningbouwplannen voor De Suikerzijde, op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek. Bestaande natuurwaarden gaan verloren en een deel van de compensatienatuur die de gemeente moet aanleggen in het kader van de Wet Natuurbescherming landt in een van de meest succesvolle weidevogelgebieden in de provincie Groningen. De ontheffing voor dit compensatieplan bij de Provincie Groningen is afgelopen voorjaar aangevraagd, maar vooralsnog door de Provincie niet verleend.

Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen en Bomenstichting zijn teleurgesteld in deze aantasting van bestaande natuurwaarden en hebben veelvuldig aangeboden om samen met de gemeente Groningen te werken aan alternatieven.

Opofferen weidevogelgebied De Oude Held volstrekt onnodig
Die alternatieven hebben zowel betrekking op een natuurvriendelijker invulling van de woningbouw op De Suikerzijde als op een betere uitwerking van de compensatie. Want de natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat een deel van de rijke natuur van de vloeivelden behouden kan blijven, zonder één woning minder te bouwen, en dat het opofferen van het prachtige weidevogelgebied De Oude Held volstrekt onnodig is.

Dronebeeld van het weidegebied De Oude Held. Foto: Collectief Groningen West

Contra-expertise en Raad van State
Bovengenoemd collectief van natuurorganisaties zag geen andere mogelijkheid dan in beroep te gaan bij de Raad van State om op basis van een reeks van beroepsgronden te verzoeken het raadsbesluit te vernietigen. Om dit beroep kracht bij te zetten is in opdracht van drie van de natuurorganisaties een contra-expertise rapport opgesteld door ecologisch onderzoeksbureau Ecosensys. Uit dit onderzoek blijkt dat de ecologische onderzoeken in opdracht van de gemeente Groningen tekortschieten, dat voorgestelde compensatieplannen fundamenteel ontoereikend zijn en dat de aantasting van het weidevogelgebied in polder De Oude Held grote negatieve gevolgen heeft en onnodig is.

Verbetering plannen voor natuur en leefbaarheid
Wij doen nogmaals een dringende beroep op zowel gemeente als Provincie om op basis van de onafhankelijke contra-expertise in overleg te treden met de natuurorganisaties en gezamenlijk te komen tot verbetering van de plannen. Niet alleen uit oogpunt van natuur, maar ook voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe woonwijken.

Bron: Natuur en Milieufederatie Groningen
Foto’s: Collectief Groningen West

Bekijk hier het pamflet van Collectief Groningen West.

Reacties