Bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep vastgesteld, ter inzage t/m 30 augustus

26 juli 2017Categorie: Algemeen

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep vastgesteld. Het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep heeft betrekking op het gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door het Westpark en aan de zuidkant door de weg Hoendiep; het ligt tussen de huisnummers Hoendiep 151 en 154.

Het plan voorziet in de aanleg en bouw van een uitvaartcentrum met een crematorium.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 ter inzage heeft gelegen. Voor de inhoud van de wijzigingen verwijzen wij naar het ter inzage liggende raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U Kunt ook het bestemmingsplan digitaal bekijken en downloaden.

Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
–    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
–    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
–    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Lees de  officiële bekendmaking op de gemeentewebsite……

Reacties